KONSERT - ANNEKE: IN LIBBEN FOL MUZYK

In Libben fol Muzyk is in noflik konsert wêryn 't tal fan nûmers út de lange muzikale karriêre fan Anneke foarby komme.
Sy hat yn de rin fan de jierren hiel wat nûmers yn ferskate stilen songen. It wie dan ek tige dreech in kar te meitsjen.
Yn de foarstelling leit it aksint op in kombinaasje fan moaie/noflike lústerferskes en in tal bekende nûmers.
In tige gesellige middei as jûne dus!

It Combo bestiet út:
Roel van der Veen, Toetsen en eftergrûn sjonger
Sjerk Faber, Akkordeon
Hans Sambrink, Drums
Agnes Sambrink, Eftergrûn sjongster

De tige suksesfolle try out en premjère wie yn har berteplak Ljussens.
Foar de kommende data hâlde jo dizze side yn 'e gaten. 

   
   

Fêststeande foarstellings data:
2015
23 oktober Try Out (besletten)
25 oktober de Bûnte Bok, Ljussens (Premiere, útferkocht)
15 novimber HCR van der Meer, Dokkum (útferkocht)

2016
14 febrewaris Restaurant de Grote Wielen , Leeuwarden
13 maart Bowling Dokkum
17 maart Promo jûn (besletten)
29 mei Inoannistheatertsjerkje, Wier
3 juni Dynamyk yn Garyp
25 juni Seniorenmoarn, Easternytsjerk
30 oktober CD presentaasje it Theehûs Grou
5 november de Pleats Burgum 14.30   www.cultuurindepleats.nl
18 novimber 2016 café de Oosthoek, Sint Jacobiparochie
29 decimber 2016 Balk (Verhalen festival)


2017
19 febrewaris Kleasterkapel Sibrandahûs
19 maart Sint Petrus Tsjerke Ljussens
21 juni Kootstertille
23 juni Easterein

2018
20 april Trinitaskerk Heerenveen
21 april Martinikerk Franeker